مسابقه تفسیر کوتاه جزء 7 ویژه ماه مبارک رمضان

تعداد آزمون ها 30 آزمون
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 69 دقیقه
تعداد جلسات 114 جلسه
تعداد فراگیر 5209 نفر
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره‌های مرتبط‌
توضیحات دوره
طرح مسابقه تفسیر کوتاه جزء 7 قرآن کریم:
این طرح شامل 30مسابقه روزانه از آیات جزء هفتم قرآن کریم می شود که محتوای آن در قالب اینفوتایپ, موشن گرافی و فایل pdf در 30 درس ( هر روز یک درس) ارائه می شود.
علاقمندان با ورود به سامانه "بچه های مسجد" ((bachehayemasjed.ir)) علاوه بر شرکت در مسابقه و حضور در مرحله قرعه کشی می توانند برای کانون خود کسب امتیاز نماید.
سوالات طراحی شده از ترجمه آیات, هر روز در سایت بارگذاری می شود و شرکت کنندگان پس از مطالعه و شرکت در مسابقه در صورت کسب حد نصاب نمره لازم به مرحله قرعه کشی راه می یابند.
در پایان هر روز به قید قرعه به 3 نفر جوایز نقدی اهدا خواهد شد.به 5 نفری که بیشترین مشارکت را در طول اجرای مسابقات داشته باشند نیز جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
آزمون نهایی طرح در روز 8خرداد مورخ ازساعت8صبح تا 20شب از طریق همین سامانه برگزار خواهدشد و در پایان به 10 نفر جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
جلسات دوره ‌
متن تفسیر روز اول ( 6 اردیبهشت)
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز اول ( 6 اردیبهشت)
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز اول ( 6 اردیبهشت)
0 دقیقه
متن تفسیر روز دوم ( 7 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز دوم ( 7 اردیبهشت )
5 دقیقه
آزمون تفسیر روز دوم ( 7 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز سوم ( 8 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز سوم ( 8 اردیبهشت )
0 دقیقه
آزمون تفسیر روز سوم ( 8 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز چهارم ( 9 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز چهارم ( 9 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز چهارم ( 9 اردیبهشت )
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز چهارم ( 9 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز پنجم ( 10 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز پنجم ( 10 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز پنجم ( 10 اردیبهشت )
3 دقیقه
آزمون تفسیر روز پنجم ( 10 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز ششم ( 11 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز ششم ( 11 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز ششم ( 11 اردیبهشت )
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز ششم ( 11 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز هفتم ( 12 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز هفتم ( 12 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز هفتم ( 12 اردیبهشت )
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز هفتم ( 12 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز هشتم ( 13 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز هشتم ( 13 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز هشتم ( 13 اردیبهشت )
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز هشتم ( 13 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز نهم ( 14 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز نهم ( 14 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز نهم ( 14 اردیبهشت )
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز نهم ( 14 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز دهم ( 15 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز دهم ( 15 اردیبهشت )
0 دقیقه
فيلم تفسیر روز دهم ( 15 اردیبهشت )
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز دهم ( 15 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز یازدهم ( 16 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز یازدهم ( 16 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز یازدهم ( 16 اردیبهشت )
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز یازدهم ( 16 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز دوازدهم ( 17 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز دوازدهم ( 17 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز دوازدهم ( 17 اردیبهشت )
0 دقیقه
آزمون تفسیر روز دوازدهم ( 17 اردیبهشت)
0 دقیقه
متن تفسیر روز سیزدهم ( 18 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز سیزدهم ( 18 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز سیزدهم ( 18 اردیبهشت )
3 دقیقه
آزمون تفسیر روز سیزدهم ( 18 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز چهاردهم ( 19 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز چهاردهم ( 19 اردیبهشت )
0 دقیقه
فيلم تفسیر روز چهاردهم ( 19 اردیبهشت )
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز چهاردهم ( 19 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز پانزدهم ( 20 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز پانزدهم ( 20 اردیبهشت )
0 دقیقه
آزمون تفسیر روز پانزدهم ( 20 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز شانزدهم ( 21 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز شانزدهم ( 21 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز شانزدهم ( 21 اردیبهشت )
3 دقیقه
آزمون تفسیر روز شانزدهم ( 21 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز هفدهم ( 22 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز هفدهم ( 22 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز هفدهم ( 22 اردیبهشت )
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز هفدهم ( 22 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز هجدهم ( 23 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز هجدهم ( 23 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز هجدهم ( 23 اردیبهشت )
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز هجدهم ( 23 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز نوزدهم ( 24 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز نوزدهم ( 24 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز نوزدهم ( 24 اردیبهشت )
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز نوزدهم ( 24 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز بيستم ( 25 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز بيستم ( 25 اردیبهشت )
0 دقیقه
فيلم تفسیر روز بيستم ( 25 اردیبهشت )
3 دقیقه
آزمون تفسیر روز بيستم ( 25 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز بيستم و یکم ( 26 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز بيستم و یکم ( 26 اردیبهشت )
0 دقیقه
فیلم تفسیر روز بيستم و یکم ( 26 اردیبهشت )
4 دقیقه
آزمون تفسیر روز بيستم و یکم ( 26 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز بيستم و دوم ( 27 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز بيستم و دوم ( 27 اردیبهشت )
0 دقیقه
فيلم تفسیر روز بيستم و دوم ( 27 اردیبهشت )
0 دقیقه
آزمون تفسیر روز بيستم و دوم ( 27 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز بيستم و سوم ( 28 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز بيستم و سوم ( 28 اردیبهشت )
0 دقیقه
فيلم تفسیر روز بيستم و سوم ( 28 اردیبهشت )
0 دقیقه
آزمون تفسیر روز بيستم و سوم ( 28 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز بيست و چهارم ( 29 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز بيست و چهارم ( 29 اردیبهشت )
0 دقیقه
فيلم تفسیر روز بيست و چهارم ( 29 اردیبهشت )
0 دقیقه
آزمون تفسیر روز بيست و چهارم ( 29 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز بيست و پنجم ( 30 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز بيست و پنجم ( 30 اردیبهشت )
0 دقیقه
فيلم تفسیر روز بيست و پنجم ( 30 اردیبهشت )
0 دقیقه
آزمون تفسیر روز بيست و پنجم ( 30 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز بيست و ششم ( 31 اردیبهشت )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز بيست و ششم ( 31 اردیبهشت )
0 دقیقه
فيلم تفسیر روز بيست و ششم ( 31 اردیبهشت )
0 دقیقه
آزمون تفسیر روز بيست و ششم ( 31 اردیبهشت )
0 دقیقه
متن تفسیر روز بيست و هفتم ( 1 خرداد )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز بيست و هفتم ( 1 خرداد )
0 دقیقه
فيلم تفسیر روز بيست و هفتم ( 1 خرداد )
0 دقیقه
آزمون تفسیر روز بيست و هفتم ( 1 خرداد )
0 دقیقه
متن تفسیر روز بيست و هشتم ( 2 خرداد )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز بيست و هشتم ( 2 خرداد )
0 دقیقه
فيلم تفسیر روز بيست و هشتم ( 2 خرداد )
0 دقیقه
آزمون تفسیر روز بيست و هشتم ( 2 خرداد )
0 دقیقه
متن تفسیر روز بيست و نهم ( 3 خرداد )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز بيست و نهم ( 3 خرداد )
0 دقیقه
آزمون تفسیر روز بيست و نهم ( 3 خرداد )
0 دقیقه
متن تفسیر روز سی ام ( 8 خرداد )
0 دقیقه
خلاصه تفسیر روز سی ام ( 8 خرداد )
0 دقیقه
آزمون جامع تفسیر تفسیر جزء هفت
0 دقیقه
امتیاز‌
3.59 از 5 / 22 رای