مسابقه کتابخوانی دغدغه های فرهنگی

تعداد آزمون ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 10 دقیقه
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 38020 نفر
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره‌های مرتبط‌
توضیحات دوره
آیین نامه مسابقه کتابخوانی « دغدغه های فرهنگی »
1- این مسابقه کتابخوانی از فصل های سوم و هشتم کتاب « دغدغه های فرهنگی » انجام می شود .
2- اعضای شرکت کننده در این مسابقه، تا پایان رویداد ملی فهما از امتیاز آن استفاده خواهند کرد.
3- به تعداد هر نفر شرکت کننده که نمره قبولی را گرفته باشند، 100 امتیاز در نظر گرفته شده و برای هر کانون حداکثر 10 نفر ، امتیاز آنها لحاظ خواهد شد.
ضمنا به کلیه شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد .
به مدیر کانونهایی که اعضای آنها بیشترین شرکت کننده را در این مسابقه داشته باشند جوایزی تعلق خواهد گرفت . 
جلسات دوره ‌
متن کتاب دغدغه های فرهنگی
0 دقیقه
آزمون کتاب دغدغه های فرهنگی
10 دقیقه