یاریگران زندگی

تعداد آزمون ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 2 جلسه
تعداد فراگیر 19679 نفر
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره‌های مرتبط‌
توضیحات دوره
«طرح یاریگران زندگی در حوزه پیشگیری از اعتیاد»
در اجرای طرح یاریگران زندگی؛ اصل اول تمرکز بر حوزه پیشگیری از اعتیاد است. جامعه هدف در این حوزه را اقشار سالم جامعه در محیط های اجتماعی مختلف تشکیل می دهند و مهمترین هدف آن کاهش نرخ بروز اعتیاد و جلوگیری از ورود افراد جدید به چرخه  مخرب اعتیاد در کشور می باشد. نیل به این مهم با بهره گیری از امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های موجود  در نهادها و دستگاه های محلی، مشارکت فعال مردم و استفاده از ظرفیت کانون های فرهنگی هنری مساجد در محلات صورت می گیرد. 
این دوره به منظور آموزش مربیان و عموم مردم ارائه شده است
جلسات دوره ‌
محتوای آموزشی یاریگران زندگی
0 دقیقه
آزمون طرح یاریگران زندگی
0 دقیقه